Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy GO CHARLIE jest prowadzony przez firmę HAGA Wojciech Gałka z siedzibą w Lesznie pod adresem ul. Żeromskiego 37, 64-100 Leszno, NIP: 6972272864, REGON: 367880488.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień i sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem www.gocharlie.pl (zwanym dalej „sklepem internetowym”) prowadzonym przez firmę HAGA Wojciech Gałka w Lesznie (zwaną dalej „Sprzedawcą”), a także zasady korzystania z konta założonego przez Kupującego (Klienta) w celu dokonania zakupu towarów i uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży za nabyte towary. Regulamin określa ponadto zasady składania i rozpoznawania reklamacji oraz zasady odstąpienia od umowy przez Klienta.
 3. Sklep internetowy działa na stronie internetowej pod adresem www.gocharlie.pl. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Złożenie zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym i realizacja zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe dla Klienta dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
  4. aktywne konto e-mail.
 6. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w sklepie internetowym w zakładce „Kontakt”. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz w sklepie internetowym w części do kontaktu.

§ 2 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – HAGA Wojciech Gałka z siedzibą w Lesznie pod adresem: ul. Żeromskiego 37, 64-100 Leszno.
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez HAGA Wojciech Gałka w Lesznie (Sprzedawcę) dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gocharlie.pl;
 3. Klient lub Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów towarów za pośrednictwem sklepu internetowego;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji gdy umowa taka nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej;
 6. Towar lub Towary – produkty oferowane do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym;
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 9. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia w szczególności ilości towarów.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego (Formularza zamówienia) określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia ze Sprzedawcą; istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia w szczególności ilości towarów.
 11. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym;
 12. Magazyn – magazyn Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem siedziby Sprzedawcy, w którym następuje kompletowanie zamówień oraz obsługa reklamacji;
 13. Informacje Handlowe – informacje o towarach wyświetlane w sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny zawierana lub zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.).

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Żeromskiego 37, 64-100 Leszno.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@gocharlie.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 661 471 586
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą telefonicznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym przeglądanie asortymentu sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie sklepu nie wymaga rejestracji (założenia konta). W przypadku utworzenia konta przez Klienta, Klient przy kolejnych zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych.
 2. Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne drogą elektroniczną w postaci nieodpłatnego prowadzenia konta Kupującego obejmującego dane wykorzystywane przy zawieraniu umów sprzedaży oraz usługę zawierania na odległość umów sprzedaży. W celu świadczenia usług elektronicznych pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie usług elektronicznych. Umowa ta jest zawierana w momencie rejestracji konta przez Kupującego za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.
 3. W celu rejestracji w sklepie internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny podając wskazane tam dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować Regulamin sklepu internetowego i politykę prywatności.
 4. Założenie konta w sklepie internetowym jest bezpłatne i dobrowolne.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że pod podanym przez siebie adresem będzie odbierał powyższe dokumenty.
 6. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym logowanie się na konto Klienta odbywa się poprzez podanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym w postaci loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym.
 7. Każdy Klient może posiadać tylko jedno Konto w sklepie internetowym. Konto Klienta jest niezbywalne. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania ze swojego Konta, w tym loginy i hasła do Konta Klienta.
 8. Na utworzonym koncie gromadzone są dane oraz informacje podane przez Klienta i dotyczące jego zakupów w sklepie internetowym. Świadczenie usług w ramach konta utworzonego na stronie sklepu internetowego ma charakter bezterminowy. Klient obowiązany aktualizować dane zawarte na koncie.
 9. Dla potrzeb konkretnej umowy sprzedaży wiążące dla Stron są dane na koncie według stanu z chwili zawierania tej umowy.
 10. Klient nie może udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowym terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu internetowego;
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  3. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Klienta lub związanej z nimi działalności;
  4. Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do jego konta;
  5. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
  6. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.
 13. Korzystanie z usługi newsletter’a możliwe jest przez każdego Klienta, który podczas rejestracji Konta odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracji, bądź też wpisze adres e-mail w sklepie internetowym w udostępnione w tym celu miejsce.
 14. Klient może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 15. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne lub nie działają prawidłowo, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klient jest proszony o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: hello@gocharlie.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Klient powinien wskazać w reklamacji swoje dane osobowe i/lub Loginu, którym posługuje się w dostępie do konta na stronie sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 16. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 17. Sprzedawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane wystąpieniem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 5 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie sklepu internetowego po zalogowaniu się na konto Klienta lub bez dokonywania procesu rejestracji.
 2. Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże Sprzedawca realizuje zamówienia jedynie w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. W przypadku dokonywania zamówienia kilku towarów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych towarów.
 4. Przechodząc do składania zamówienia – po uprzednim wypełnieniu formularza osobowego, założeniu konta lub zalogowaniu się do konta wcześniej założonego – Klient w formularzu zamówienia dokonuje wyboru metody dostawy towaru i płatności za zamawiany towar.
 5. Klient formułując swoje zamówienie zobowiązany jest do wskazania:
  1. zamawianego towaru, w tym ilość sztuk w koszyku;
  2. imienia i nazwiska bądź nazwy firmy;
  3. adresu, na jaki ma być dostarczony towar;
  4. numeru telefonu Klienta oraz jego adresu e-mail;
  5. sposobu dostarczenia towaru, co ma wpływ na koszt dostarczenia towaru;
  6. sposobu płatności za towar;
  7. w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT – numeru NIP.
 6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku związanego z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub analogicznego. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.
 7. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku związanego z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub analogicznego Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych towarów (zawartości koszyka). W tym celu Klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub w formularzu osobowym adres e-mail Sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia oraz informacje. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca informuje, że utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresu e-mail Klienta).
 10. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży towaru niedostępnego w Magazynie, którego nie ma możliwości sprowadzenia do Magazynu, Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia, także za pośrednictwem poczty elektronicznej, co skutkuje wygaśnięciem umowy sprzedaży. W przypadku, gdy doszło już do zapłaty ceny Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymane pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wygaśnięcia umowy.

§ 6 CENY TOWARÓW I INFORMACJE HANDLOWE

 1. Informacje o towarach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Powyższe ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki (dostawy zakupionych towarów).
 3. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian cen towarów. Zmiany cen poszczególnych towarów nie mają wpływu na złożone wcześniej zamówienia. Wiążąca dla stron umowy jest cena widoczna przy towarze w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztach dostarczenia towaru, przedstawiana jest Klientowi przed złożeniem zamówienia, po dokonaniu przez niego wyboru formy dostarczenia towaru i sposobu płatności.
 5. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia fakturę według wyboru Klienta dokonywanego
  w momencie składania zamówienia.

§ 7 SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ METODY DOSTAWY

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące metody płatności (zapłaty za zamówienie):
  1. przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy przy użyciu karty kredytowej;
  3. przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy przy pomocy płatności mobilnych poprzez jeden z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę;
 2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący płatności za zamówiony towar zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedawcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostaje z powrotem przekierowany do sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu Tpay obsługuje Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy plac Andersa 3/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, zaś płatności za pomocą PayPal obsługuje Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, REGON 300878437 oraz NIP: 777-306-15-79, zaś przez system PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Dane osobowe Klienta przekazywane są (zależnie od wyboru systemu płatności przez Kupującego) Krajowemu Integratorowi Płatności Spółka Akcyjna, która jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe Klienta przekazywane są za pomocą systemu płatności PayPal spółce PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
 3. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem jako formy płatności, należności za zamówione towary w walucie PLN wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Kupujący proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia ze sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Brak wpisania numeru zamówieniu w tytule przelewu lub dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może wpłynąć na wydłużenie terminu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę lub brak dostawy.
 4. W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy zamówienia nieopłacone w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zostaną anulowane.
 5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu realizacji zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem informacji z platformy płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Klienta (w razie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych).
 6. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca wskazanego przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A.
 7. Całkowity koszt dostawy towarów (tj. cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy przedmiotu zamówienia) widoczne są dla Klienta podczas składania Zamówienia, a także zostaną przekazane Klientowi w mailu potwierdzającym dokonanie zamówienia oraz w zakładce „Moje Konto/Zamówienia” po zalogowaniu się do konta Klienta. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 8. O wysłaniu towaru (przekazaniu go firmie kurierskiej) Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując numer listu przewozowego bądź innego dokumentu, na podstawie którego zapewniona jest dostawa towaru.
 9. W przypadku zaistnienia przeszkody w zachowaniu terminu realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Kupującego wskazując przewidywany najszybszy termin wysyłki towaru.
 10. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczanego towaru przy odbiorze przesyłki. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego przy odbiorze uszkodzenia opakowania lub towaru, bądź po stwierdzeniu braków w zawartości przesyłki w obecności przewoźnika (kuriera), należy sporządzić protokół uszkodzenia, pod którym powinien podpisać się przewoźnik (kurier). O fakcie tym powinien zostać niezwłocznie poinformowany Sprzedawca. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub zaginięcia przesyłki w transporcie.
 11. Czas dostarczenia towarów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten obejmuje czas skompletowania zamówionych towarów powiększony o czas oczekiwania na zapłatę, czas ustalenia kosztów dostarczenia oraz czas dostawy towaru.

§ 8 REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne towaru zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 4. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient może złożyć reklamację pisemnie lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. Wyłączone jest składanie reklamacji pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klient jest Konsumentem – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem jego zakupu od Sprzedawcy oraz dokładnie opisać wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, a także podać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr zamówienia) i żądanie reklamującego.
 7. Klient, który nabył towar od Sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) jest uprawniony do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów ogranicza się do kwoty jaką Klient zapłacił Sprzedawcy z tytułu jego sprzedaży.
 8. Reklamacji nie podlegają wady lub uszkodzenia spowodowane przez Kupującego, w tym uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego używania towaru.
 9. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane towary. W przypadku towaru, na który producent udzielił gwarancji, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.
 10. Towar objęty gwarancją producenta, który posiada wady, Klient może reklamować korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (wobec producenta) lub korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi (wobec Sprzedawcy).
 11. Sprzedawca działając na podstawie art. 14 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 12. W razie nieuznania reklamacji Sprzedawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

§ 9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty wydania towaru (zrealizowania zamówienia) lub od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia (jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami):
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy zgodnie z § 8 ust. 1 przesyłając Sprzedawcy pocztą tradycyjną (na adres siedziby Sprzedawcy) oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu określonego w § 8 ust. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument nie ma możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 4. Szczególna informacja dotycząca wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w opakowaniu stosownym do jego właściwości, a w miarę możliwości w opakowaniu, w którym został dostarczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymaną fakturę VAT lub paragon. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanego do niego na koszt Sprzedawcy.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora;
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub karta płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 5. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Klientem, wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettera’a lub rejestracji Konta Klienta. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy nie będą przekazywane w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Klienta.
 6. Sprzedawca informuje, że Klient ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Klienta cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 9. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz że dane te są prawdziwe i aktualne.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach znajdujące się na stronach sklepu internetowego Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, a w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, prawomocne orzeczenie Sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa, czy wprowadzenie nowych technologii i systemów informatycznych. Zmiana staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego. Zmiana nie ma zastosowania do umów wcześniej zawartych, do których stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym. Klient, który dokonał założenia konta w sklepie internetowym zostanie powiadomiony o takich zmianach na stronie sklepu internetowego, a także przez przesłanie nowego Regulaminu pocztą elektroniczną. Klient taki uprawniony jest do wypowiedzenie umowy dotyczącej konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zawarte wcześniej umowy sprzedaży, do których stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w dacie zawarcia umowy.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca informuje, że żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 czerwca 2021 r.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.